Дюсембаев Эдуард Аскарович


  • Стаж: 15 лет
  • Контактный телефон: +77758814155
  • E-mail: kaz-zanger@mail.ru,kaz-zanger@mail.kz
  • Дата рождения: 11.12.1980г
  • Дата вступления: 13.12.2021г

Образование: Высшее, юридическое
Учебное заведение:1998-2002 г.г.Учреждение «Центрально- Азиатский Университет» г. Алматы 
Факультет:Юриспруденция 
Специальность:Юрист
Стаж работы по специальности: 15лет
Специализация/отрасли деятельности/работы: 
1.    Представительство/ помощь/ защита прав и интересов в судебных/ правоохранительных/ государственных/ надзорных органах/ службах по спорам (конфликтам) в сфере:  
-    государственных закупок/ конкурсах/ тендерах/ торгах и услуг;
-    оспаривание, расторжение и изменение сделок, признание сделок недействительными;
-    взыскание заработной платы, задолженности (долга) и неустойки (пени) по договорам и распискам;
-    взыскание и возмещение причиненного ущерба/ вреда (ДТП, залитие, повреждение имущества и т.п.);
-    жилищно-коммунальные, налоговые/ таможенные, земельные споры (конфликты);
-    признание/ оспаривание право собственности;
-    установление юридических фактов;
-    расторжение брака; 
-    определение, раздел и выдел имущества/ вклада/ доли;
-    взыскание и уменьшение алиментов и других средств на содержание ребенка/ детей;
-    порядок общения с ребенком/ детьми, определение их местожительства и изменение его;
-    лишения родительских прав, установление и оспаривание отцовства, усыновление (удочерение) и отмена усыновления (удочерения);
-    вступление, отказ, восстановление сроков принятия в наследство;
-    оспаривание (обжалование) действий (бездействий) и решений (актов) должностных лиц, государственных органов/служб, судебных исполнителей;
-    разрешение споров (конфликтов) между участниками (учредителями) юридических лиц. 
2.    Сопровождение/ оформление документации/ разрешение споров (конфликтов) в конкурсах/ тендерах/ закупках товаров/ работ/ услуг;
3.    Регистрация, перерегистрация, реорганизация, реабилитация и ликвидация юридических лиц;  
4.    Юридическое(правовое) обслуживание (сопровождение), организация деятельности ТОО, ИП, ГУ, КГУ, РГУ, ГККП, ГКП, РГП, АО, НАО и т.д.;
5.    Составление/оформление/регистрация правоустанавливающих/ правоудостоверяющих документов на имущество/ вклад/ долю;       
6.    Юридическое/ правовое консультирование/ информирование;
7.    Юридический/ правовой анализ/ заключение/ экспертиза документов/ актов;
8.    Составление писем/ претензий/ заявлении/ жалоб/ ходатайств/ исков;
9.    Разработка/ составление/ анализ/ заключение/ экспертиза внутренних документов/ учредительных документов/ актов/ договоров/ сделок;
10.  Досудебное/ мирное урегулирование спора/ конфликта, претензионно-исковое производство/ работа.
телефоны:     кон.тел.: +7 (7292) 330-900, моб.тел.: +7 (775) 88-141-55
е-mail:            kaz_zanger@mail.ru, kaz-zanger@mail.ru, 
kaz_zanger@mail.kz, kaz-zanger@mail.kz 
Дюсембаев Эдуард Аскарович
Білімі:Жоғары, Заңды
Оқу орны: 1998-2002 ж. «Орта-Азиялық университеті» мекемесі, Алматы қаласы
Факультет:Құқықтану
Мамандығы:Заңгер
Мамандық бойынша жұмыс тәжірибесі:15 жыл
Мамандандыру/саласың қызметі/жұмысы:
1.Келесі саласындағы сот/ құқық қорғау/ мемлекеттік/ қадағалау органдарында даулар (жанжалдар) қатысты құқықтар мен мүдделерді қорғау бойынша өкілдік/ көмек/ қорғау:
-мемлекеттік сатып алу/ конкурстар/ тендерлер/ сауда-саттық және қызметтер;
-мәмілелерді даулау, бұзу және өзгерту, мәмілелерді жарамсыз деп тану;
-шарттар мен қолхаттар бойынша жалақыны, борышты (қарызды) және тұрақсыздық айыбын (өсімпұлды) өндіріп алу;
-келтірілген залалды/ зиянды (жол-көлік оқиғасы, су тасқыны, мүлікті зақымдау және т. б.) өндіріп алу және өтеу; 
-тұрғын үй-коммуналдық, салықтық/ кедендік, жер даулар (жанжалдар); 
-меншік құқығын тану/ даулау; 
-заңды фактілерді анықтау; 
-неке бұзу; 
-мүлікті/ салымды/ үлесті анықтау, бөлу және бөлектеу;
-алименттерді және баланы/ балаларды күтіп-бағуға арналған басқа да қаражатты өндіріп алу және азайту; 
-баламен/ балалармен қарым-қатынас жасау тәртібі, олардың тұрғылықты жерін анықтау және оны өзгерту; 
-ата-ана құқықтарынан айыру, әке болуды анықтау және даулау, бала (қыз) асырап алу және бала (қыз) асырап алудың күшін жою; 
-мұраға кіру, бас тарту, қабылдау мерзімін қалпына келтіру; 
-сот орындаушыларының, лауазымды адамдардың, мемлекеттік органдардың/қызметтердің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) және шешімдеріне (актілеріне) даулау (шағымдау); 
-заңды тұлғалардың қатысушылары (құрылтайшылары) арасындағы дауларды (жанжалдарды) шешу.
2.Тауарларды/ жұмыстарды/ қызметтерді сатып алуда/ конкурстарда/ тендерлерде бойынша дауларды (жанжалдарды) шешу/ құжаттады ресімдеу/ сүйемелдеу;
3.Заңды тұлғаларды тіркеу, қайта тіркеу, қайта ұйымдастыру, оңалту және тарату; 
4.ЖШС (жауапкершілігі шектеулі серіктестігі), ЖК (жеке кәсіпкер), ММ (мемлекеттік мекемесі), КММ (коммуналдық мемлекеттік мекемесі), РММ (республикалық мемлекеттік мекемесі), МКҚК (мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын), МКК (мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын), РМП (республикалық мемлекеттік кәсіпорын), АҚ (акционерлік қоғамы), КЕАҚ (коммерциялық емес акционерлік қоғамы) және т.б. заңды (құқықтық) қызмет көрсету (сүйемелдеу), қызметін ұйымдастыру; 
5.Мүлікке/ салымға/ үлеске құқық белгілейтін/ құқық куәландыратын құжаттарды жасау/ ресімдеу/ тіркеу; 
6.Заңгерлік/ құқықтық кеңес беру/ ақпараттандыру;
7.Құжаттарды/ актілерды заңды/ құқықтық талдау/ қорытынды/ сараптамасы; 
8.Хаттарды/ наразылықтарды/ өтініштерді/ шағымдарды/ өтінішхаттарды/ талап-арыздарды жасау;
9.Ішкі құжаттарды/ құрылтай құжаттарыды/ актілерді/ шарттарды/ мәмілелерді әзірлеу/ жасау/ талдау/ қорытынды / сараптау; 
10.Дауды/ жанжалды сотқа дейінгі/ бейбіт жолмен реттеу, талап-арыз қоюөндірісі/ жұмыстары.
телефондар:    байл.тел.: +7 (7292) 330-900, ұялы тел.: +7 (775) 88-141-55
е-mail:              kaz_zanger@mail.ru, kaz-zanger@mail.ru, 
   kaz_zanger@mail.kz,kaz-zanger@mail.kz 
Dyussembayev Eduard 
Education: Higher, legal
Educational institution:1998-2002 Establishment «Central-Asian University» Almaty сity
Faculty: Law
Specialty: Lawyer
Work experience in the specialty:15 years
Specialization/branches of activity/work: 
1.Representation/ assistance/ protection of rights and interests in judicial/ law enforcement/ state/ oversight bodies/ dispute (conflict) services in the field of:
-government procurement/ competitions/ tenders/ bargaining and services;
-disputes, termination and change deal, recognition of deal void;
-recovery of wages, debt (debt) and penalties (fines) under contracts and notes;
-recovery and compensation of damage/ harm (accident, flooding, damage to property, etc.);
-housing and communal, tax/customs, land disputes (conflicts);
-recognition / challenge of property rights; 
-establishment of legal facts;
-divorce;
-definition, division and allocation of property/ contribution/ share; 
-recovery and reduction of alimony and other funds for the maintenance of the child/ children;
-the order of communication with the child/ children, the definition of their place of residence and change it; 
-deprivation of parental rights, establishment and challenging of paternity, adoption and cancellation of adoption;
-introduction, refusal, restoration of terms of entry into the inheritance;
-contestation (appeal) of actions (omissions) and decisions (acts) of officials, government bodies/services, bailiffs;
-resolution of disputes (conflicts) between participants (founders) of legal entities;
2.Support/ paper work/ resolution of disputes (conflicts) in competitions/ tenders/ procurement of goods/ works/ services;
3.Registration, re-registration, reorganization, rehabilitation and liquidation of legal entities; 
4.Legal (law) service (support), organization of LLP(limited liability partnership), IE (individual entrepreneur), SI (state institution),MSI (municipal state institution), RSI (republican state institution), SCSE (state communal state enterprise), SUE (state utility enterprise), RSE (republican stateenterprise), JSC (joint stock company), NP JSC (non-profit joint stock company),etc. activities; 
5.Preparation/ execution/ registration of title certification/ right certifying documents on the property/ contribution/ share; 
6.Legal/ lawadvice/information; 
7.Legal/ lawanalysis/ conclusion/ examination of documents/ acts; 
8.Writing letters/ claims/ statements/ complaints/ petitions/ lawsuits; 
9.Development/ drafting/ analysis/ conclusion/ examination of internal documents/ constituent documents/ acts/ contracts/deals;
10.Pretrial/ peaceful settlement of the dispute/ conflict, claim proceedings/ work.
Phones:      contact phone: +7 (7292) 330-900, mobile phone: +7 (775) 88-141-55
е-mail:       kaz_zanger@mail.ru, kaz-zanger@mail.ru, 
kaz_zanger@mail.kz, kaz-zanger@mail.kz 

Приходите к нам в офис
Республика Казахстан, г. Актау
2 мкр., здание БЦ "ANARA" 34/1, офис 23.
+7 700 454 6474